Privacyverklaring voor cliënten

Verloskundigenpraktijk Buik Baby Borst
Marieke Jurrius-van Meegen, verloskundige
Brittanjesingel 59
6671 A, Zetten
Tel: 06-20080015

Wanneer je in mijn praktijk ingeschreven bent, wil je uiteraard dat er zorgvuldig met je persoonlijke en medische gegevens wordt omgegaan.
In deze privacyverklaring lees je:
• Welke persoonsgegevens ik van jou verwerk;
• waarom ik je persoonsgegevens verwerk;
• met wie deze gegevens gedeeld worden;
• en wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is alle informatie die direct over iemand gaat of te herleiden is tot die persoon.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. In de eerste categorie vallen gegevens als naam, adres en telefoonnummer. De tweede categorie betreft gegevens als etniciteit, geloofsovertuiging en medische gegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens worden door de wet extra beschermd.

Welke persoonsgegevens verwerk ik van je?

In het dossier wat ik tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd van je bijhoud, verwerk ik:

• Je naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
• Je etniciteit en eventuele geloofsovertuiging.
• Een administratienummer dat gekoppeld is aan je behandeldossier.
• Informatie over je zorgverzekering, waaronder je polisnummer en je BSN (Burger Service Nummer).
• Informatie rondom het declareren van je behandeling bij je zorgverzekeraar.
• Jouw relevante medische en verloskundige voorgeschiedenis, waaronder gegevens die met jouw instemming zijn overgenomen van een medebehandelaar (zoals huisarts, CJG, kraamzorg, gynaecoloog of verloskundige).
• In geval van erfelijke aandoeningen: medische gegevens van je gezins- en familieleden.
• Informatie over de inhoud van je behandeling en eventuele uitslagen of rapportages.
• Eventuele adviezen met betrekking tot een vervolgbehandeling bij een andere zorgverlener, verwijzingen naar een andere zorgverlener en de eventuele verstrekte rapportage van deze vervolgbehandeling.
• Verslagen van onze telefoongesprekken, controles en consulten.
• Eventuele opmerkingen en klachten die je zelf hebt geuit t.a.v. je behandeling.
• Gegevens voor kwaliteitsbewaking en opvolging van je behandeling. Dit zijn counselingsgegevens, gegevens over prenatale screening, gegevens over je bloedonderzoek en gegevens over het verloop van je zwangerschap, bevalling en kraambed. Alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming deel ik deze gegevens met de volgende datasystemen: Peridos, Praeventis en Perined.
• Andere persoonsgegevens voor zover die strikt noodzakelijk zijn voor jouw behandeling.

Waarom verwerk ik jouw (bijzondere) persoonsgegevens?

• Behandelingsovereenkomst:
In het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) verwerk ik jouw algemene en bijzondere persoonsgegevens om jou en straks ook je pasgeboren baby van goede medische zorg te kunnen voorzien. In (zeldzame) noodgevallen kan ik deze gegevens snel doorgeven aan de ambulancedienst, gynaecoloog of kinderarts. Mocht je me geen persoonsgegevens willen verstrekken, dan is het voor mij niet mogelijk een behandelingsovereenkomst met je aan te gaan.

• Dossierplicht
Op grond van de wet WGBO ben ik verplicht een medisch dossier bij te houden wanneer ik een behandelrelatie met je heb.

• Toestemming
Ik verwerk daarnaast persoonsgegevens van je wanneer je mij daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Dit vraag ik aan je met een toestemmingsformulier wanneer je bij mij in zorg komt. Het gaat hier bijvoorbeeld om het versturen van een geboortebericht naar je huisarts en het ophangen van een door jou toegestuurd geboortekaartje in mijn praktijk.

Medisch beroepsgeheim

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft elke verloskundige en haar eventuele medewerkers een beroepsgeheim. Ze moeten informatie waarvan zij in hun werk kennisnemen vertrouwelijk behandelen.

Dat betekent dat ik die informatie alleen mag uitwisselen met andere zorgverleners bij wie jij op dat moment in behandeling bent, zoals bijvoorbeeld een huisarts of een gynaecoloog. In alle andere gevallen vraag ik je toestemming om informatie uit je medisch dossier door te geven of te bespreken met andere zorgverleners.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

Geboortezorg is georganiseerd in een zogenaamde keten. Ik werk samen met echoscopisten, laboranten, huisartsen, kraamverzorgenden, gynaecologen, fysiotherapeuten en medewerkers van de jeugdgezondheidszorg.

Het delen van persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om jou en je pasgeboren baby goede zorg te kunnen geven is geregeld in de wet WGBO.

Wanneer het delen van persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk, maar wel gebruikelijk is, vraag ik hiervoor je uitdrukkelijke toestemming.

Daarnaast heb ik externe verwerkers nodig om de zorg in mijn praktijk technisch mogelijk te maken. Het gaat hierbij om een hostingbedrijf en de leverancier van het online medisch dossier wat ik gebruik. Met deze partijen heb ik afspraken hoe ze jouw persoonsgegevens beveiligen.

Van wie ontvang ik jouw persoonsgegevens?

Allereerst ben jij als mijn cliënt degene die jouw persoonsgegevens aan mij verstrekt, zowel mondeling als schriftelijk. Het kan ook zijn dat je een wettelijke vertegenwoordiger hebt die jouw persoonsgegevens aan mij mag doorgeven.

Verder kunnen persoonsgegevens worden verstrekt door, of door mij opgevraagd worden bij: je zorgverzekeraar, je huisarts, een eventuele andere verloskundige, andere behandelaars, medisch specialisten en hulpverleners. Wanneer het verstrekken van deze persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk, maar wel gebruikelijk is, vraagt de derde partij of ikzelf hiervoor eerst je uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

De wettelijke termijn voor het bewaren van medische gegevens is 20 jaar vanaf de laatste behandeling. Soms acht ik het noodzakelijk om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld voor jouw gezondheid of die van je kind(eren).
Na het verstrijken van deze termijn zorg ik ervoor dat je persoonsgegevens worden vernietigd. Hier ontvang je geen bericht van. Je mag tijdens en na afloop van je behandeling altijd een kopie van je medisch dossier bij me komen ophalen. Stuur me dan een e-mailbericht zodat ik dat voor je in orde kan maken: info@buikbabyborst.nl.
Andere, niet medische, persoonsgegevens bewaar ik zolang als nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt aangeleverd.

Wat zijn jouw rechten?

Als cliënt heb je het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
Zodoende heb jij:
• Recht op inzage; je mag een verzoek indienen om je dossier in te zien of er een afschrift van op te vragen. Het originele dossier moet ik zelf bewaren volgens de wet WGBO.
• Recht op correctie; je mag verzoeken om correctie of aanvulling van gegevens in je medisch dossier.
• Recht op verwijdering; je mag verzoeken om gegevens uit je medische dossier te laten verwijderen. Het kan zijn dat ik zwaarwegende redenen zie om dit verzoek te weigeren of dat ik wettelijk verplicht ben de gegevens te bewaren. Dit zal ik dan uiteraard toelichten.
• Recht op intrekken van een eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking.

Wanneer je van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, kun je via e-mail bij mij een verzoek indienen: info@buikbabyborst.nl of via https://verloskundigenpraktijkbuikbabyborst.nl/contact/

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over hoe ik ben omgegaan of omga met jouw persoonsgegevens? Dan hoor ik dat uiteraard graag zelf van je, zodat we het een en ander uit kunnen spreken en ik eventuele tekortkomingen van mijn kant kan rechtzetten.
Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.